Pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max

 

Všeobecné podmínky klientského programu Karta výhod Dr.Max 


Obecná část

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem Klientského programu Karta výhod Dr.Max (dále jen „Klientský program“) je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Klientský program je určen těm zákazníkům Pořadatele, jež jsou v souladu s těmito podmínkami držiteli Karty výhod Dr.Max, která při použití v rámci nákupu vybraného zboží v síti lékáren Dr.Max v České republice anebo na internetové stránce www.drmax.cz umožňuje získávat výhody podle zvláštní části těchto podmínek (dále jen „Klientská karta“).

II. Vznik členství v Klientském programu

 1. Účastníkem Klientského programu se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která:
  1. řádně, úplně a pravdivě vyplní tiskopis registračního formuláře do Klientského programu, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a s těmito podmínkami Klientského programu, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá jej v kterékoliv lékárně sítě Dr.Max v České republice. Zájemce o účast v Klientském programu obdrží tiskopis registračního formuláře pro vstup do Klientského programu přímo v lékárnách v síti Dr.Max v České republice; nebo
  2. navštíví internetové stránky kartavyhod.drmax.cz, kde řádně, úplně a pravdivě vyplní zde umístěný registrační formulář do Klientského programu, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a těmito podmínkami Klientského programu, a pomocí funkčnosti formuláře, resp. tlačítka Registrovat, jej zašle Pořadateli. V případě úspěšného odeslání formuláře se zájemci o účast v Klientském programu zobrazí unikátní čárový kód, který mu zároveň bude odeslán na zadanou emailovou adresu. Tento čárový kód zájemce o účast v Klientském programu následně předloží v kterékoliv lékárně sítě Dr.Max v České republice
  (dále jen „Účastník“).
 2. Členství v Klientském programu vzniká Účastníkovi okamžikem obdržení aktivované Klientské karty na oficíně kterékoliv lékárny Dr.Max v České republice (dále také jako „registrace“). Klientskou kartu Účastník obdrží oproti odevzdání řádně, úplně a pravdivě vyplněného podepsaného registračního formuláře do Klientského programu nebo na základě předložení svého, řádně získaného unikátního kódu zaměstnanci kterékoliv lékárny v síti Dr.Max v České republice.
 3. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob v Klientském programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v Klientském programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním formuláři do Klientského programu či podezření na nekalé jednání Účastníka. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství v Klientském programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
 4. Každá osoba se může do Klientského programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Z Klientského programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství v Klientském programu není právní nárok.

III. Členství v Klientském programu

 1. Účastí v Klientském programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Klientského programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.
 2. Účastník se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu poskytnutých údajů bezodkladně, a to v kterékoli lékárně sítě Dr.Max v České republice, telefonicky na informační lince Klientského programu 844 909 909 nebo prostřednictvím on-line klientského portálu, který je dostupný na kartavyhod.drmax.cz (dále jen „Klientský portál“). Pořadatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů uvedených Účastníkem v registračním formuláři do Klientského programu nebo sdělených Účastníkem při změně těchto údajů.
 3. Klientská karta zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci Účastníka při nákupech v lékárnách sítě Dr.Max v České republice a k uplatnění výhod vyplývajících z členství v Klientském programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Klientské karty je vyloučena.
 4. Klientská karta je přenosná; to znamená, že ji může použít i jiná osoba než účastník (např. jeho rodinný příslušník) a lze ji použít ve všech lékárnách sítě Dr.Max v České republice.
 5. V případě ztráty Klientské karty je Účastník oprávněn požádat v libovolné lékárně sítě Dr.Max v České republice o vydání nové Klientské karty.
 6. Při každém nákupu, který je uskutečněn s Klientskou kartou, zaznamenává Pořadatel informace o Účastníkovi a provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod vyplývajících ze členství v Klientském programu.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Účastník poskytne při registraci do Klientského programu tyto osobní údaje:
  • příjmení a jméno, případně i titul;
  • adresa bydliště (kontaktní adresa) v rozsahu údajů: ulice, čp., město, PSČ a stát;
  • datum narození;
  • telefonní číslo a email;
  • pohlaví.
  V době trvání členství Účastníka v Klientském programu je Pořadatel v postavení tzv. správce osobních údajů, zaznamenává a vyhodnocuje informace o zboží, které Účastník spolu s předložením Klientské karty zakoupil v lékárnách sítě Dr.Max v České republice nebo na internetových stránkách www.drmax.cz, tj. k osobním údajům přiřazuje i takto získané údaje (dále společně jen jako „Osobní údaje“). Registrací do Klientského programu Účastník souhlasí se zpracováním Osobních údajů v rozsahu popsaném v těchto podmínkách. Udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů je podmínkou registrace do Klientského programu. Účelem zpracování Osobních údajů je realizace práv a povinností Účastníka v tomto Klientském programu spolu s čerpáním nabízených výhod, zajištění řádného fungování Klientského programu, provádění marketingových průzkumů a dále zasílání obchodních sdělení i nabídek Pořadatele, jakož i jeho partnerů včetně informací o akcích, a to jakýmikoliv komunikačními prostředky, včetně prostředků elektronických (dále jen „Obchodní sdělení“). 

  Souhlas se zpracováním Osobních údajů Účastník Pořadateli uděluje na dobu trvání členství Účastníka v Klientském programu, nejdéle však na dobu 10 dní od doručení odvolání souhlasu Pořadateli. 

  Účastník je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných Osobních údajů či souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a příjmení, data narození, adresy bydliště, emailu, čísla mobilního telefonu, pohlaví a informací o zboží, které Účastník zakoupil nebo si je vyzvednul v lékárnách sítě Dr.Max v České republice, případně rozsah zúží pouze na některé z výše uvedených Osobních údajů či souhlas se zpracováním Osobních údajů úplně odvolá, pak nemusí být Pořadatelem do Klientského programu zařazen, nemusí mu být umožněno využívat služeb Klientského programu v plné šíři anebo může být jeho členství v Klientském programu Pořadatelem ukončeno. 

  Souhlas lze zúžit či odvolat následujícími způsoby: elektronicky - tato možnost je Účastníkovi dána pro zasílání Obchodních sdělení v rámci každého zaslaného Obchodního sdělení elektronickými prostředky, poštou na adrese: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Oddělení správy Klientského programu, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, nebo osobně v jakékoli lékárně sítě Dr.Max v České republice.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným anebo manuálním zpracováním vlastními zaměstnanci nebo třetími osobami v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Pořadatel uzavře příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, prostředky výpočetní techniky.
 3. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické podobě či papírové podobě s přístupem třetích osob pouze na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací.
 4. Osobní údaje Účastníka budou sdělovány a zpřístupněny Pořadateli, jakožto správci a případně třetím osobám spolupracujícím na Klientském programu, vždy však výlučně v rozsahu nutném pro řádné zajištění Klientského programu a za účelem zpracování Osobních údajů uvedeným výše včetně zasílání Obchodních sdělení, a to za dodržení zákonných podmínek pro pověření tzv. zpracovatele.
 5. Požádá-li Účastník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem takové informace je vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování Osobních údajů;
  2. Osobních údajích, příp. kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 6. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 7. Pokud Účastník zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel jako správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  Je-li uvedená žádost Účastníka shledána oprávněnou, Pořadatel nebo zpracovatel Osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Pořadatel nebo zpracovatel Osobních údajů žádosti Účastníka, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedený postup nevylučuje, aby se Účastník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů Účastníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování Osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Pořadatele nebo u zpracovatele Osobních údajů, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

V. Zánik členství v Klientském programu

 1. Účastník může svoje členství v Klientském programu kdykoliv ukončit, a to v kterékoli lékárně sítě Dr.Max v České republice, na internetových stránkách Klientského programu kartavyhod.drmax.cz nebo dopisem doručeným na adresu: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Oddělení správy Klientského programu, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo deaktivovat Klientskou kartu, pokud nebyla použita déle jak 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Taktéž si Pořadatel si vyhrazuje právo deaktivovat Klientskou kartu, pokud došlo k jejímu zneužití a/nebo pokud byla zjištěna duplicita Klientské karty.
 3. Pořadatel je oprávněn ukončit členství kteréhokoli Účastníka v Klientském programu a deaktivovat Klientskou kartu, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Účastník:
  1. uvede při registraci do Klientského programu nesprávné či nepravdivé údaje,
  2. odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů či zúží zpracování Osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu, tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1 těchto podmínek,
  3. zneužije výhody, které jsou mu jako členovi Klientského programu poskytovány, nebo
  4. poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.

VI. Ostatní ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky Klientského programu. Nové či upravené podmínky jsou platné a účinné dnem, kdy byly uveřejněny na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz. Poté, co nové podmínky nabydou účinnosti, se má za to, že Účastník se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití Klientské karty v síti lékáren Dr.Max v České republice.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu ukončit Klientský program či jakoukoliv jeho část. Provozovatel může účely používání Klientské karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat aktualizací podmínek a jejich umístěním na stránky kartavyhod.drmax.cz.
 3. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Klientského programu určeného spotřebitelům a dělí se na obecnou a zvláštní část.
 4. Tyto podmínky Klientského programu jsou platné od 01.01.2018 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Klientského programu.
 5. Pořadatel tímto informuje Účastníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.Všeobecné podmínky Klientského programu Karta výhod Dr.Max 


Zvláštní část

Přehled výhod poskytovaných členům Klientského programu od 01.01.2018:

I. Slevy na doplatky u léčivých přípravků a zdravotnických prostředků vydávaných na lékařský předpis a slevy na vybrané volně prodejné produkty

 1. Při každém nákupu v kamenných lékárnách sítě Dr.Max v České republice, při kterém se Účastník prokáže platnou Klientskou kartou, poskytuje Pořadatel následující výhody:
  1. Slevu ve výši až poloviny z doplatku při výdeji humánních léčivých přípravků dostupných na lékařský předpis nebo zdravotnických prostředků dostupných na poukaz.
   Tato sleva se vztahuje na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 
   Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis nebo zdravotnického prostředku na poukaz. Plnou slevu ve výši poloviny z doplatku lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je právními předpisy stanovená maximální obchodní přirážka lékárny. Plnou slevu ve výši poloviny z doplatku nelze poskytnout v případě, že by prodejní cena léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Pořadatel vynaložil na pořízení léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku, tzv. predátorská cena. V takovém případě Pořadatel poskytne nejvyšší možnou výši slevy tak, aby se nedopustil porušení právních předpisů.
   Účastník je oprávněn požadovat sdělení výše slevy ještě před provedením nákupu.
  2. Slevu 5 % při výdeji hormonální antikoncepce určené k perorálnímu podání a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Sleva se nevztahuje na postkoitální antikoncepci. Sleva je poskytována po předložení platného lékařského předpisu. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi. Účastník je oprávněn požadovat sdělení výše slevy ještě před provedením nákupu.
  3. Slevu při nákupu kosmetických přípravků vybraných značek. Při nákupu jednoho kosmetického přípravku vybrané značky je Účastníkovi poskytnuta sleva 5 % z běžné maloobchodní ceny. Pokud Účastník nakoupí v rámci jednoho nákupu dva a více kosmetických přípravků stejné vybrané značky, je mu na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % z běžné maloobchodní ceny a na zbylé pak sleva 25 % z běžné maloobchodní ceny. Aktuální seznam vybraných značek je k dispozici ve všech lékárnách sítě Dr. Max v České republice, v letácích a na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz. Dostupnost jednotlivých značek v lékárnách se může lišit. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami nebo akcemi a nelze ji uplatnit pro nákupy provedené prostřednictvím e-shopu www.drmax.cz.
  4. Na vybrané volně prodejné zboží je Účastníkovi Klientského programu poskytována sleva z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Sleva je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o slevách na volně prodejné zboží poskytovaných na Klientskou kartu jsou dostupné ve všech lékárnách sítě Dr.Max v České republice, v letácích a na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz. 
   Na vybrané doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží, je po předložení Klientské karty poskytována zvýhodněná cena z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Zvýhodněná cena je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o zvýhodněných cenách zboží poskytovaných na Klientskou kartu jsou dostupné ve všech lékárnách sítě Dr. Max v České republice, v letácích a na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz.
  5. Na vybrané volně prodejné zboží je Účastníkovi Klientského programu poskytována sleva z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Sleva je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o slevách na volně prodejné zboží poskytovaných na Klientskou kartu jsou dostupné ve všech lékárnách sítě Dr.Max v České republice, v letácích a na internetových stránkách www.drmax.cz.
  6. Na vybrané doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží, je po předložení Klientské karty poskytována zvýhodněná cena z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Zvýhodněná cena je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o zvýhodněných cenách zboží poskytovaných na Klientskou kartu jsou dostupné ve všech lékárnách sítě Dr. Max v České republice, v letácích a na internetových stránkách www.drmax.cz.
 2. Účastníkům Klientského programu také mohou být nabídnuty několikrát do roka kupony či kódy na vybrané volně prodejné přípravky. Kupony a kódy obsahují marketingové nabídky na zvýhodněný nákup výrobků (typ marketingových nabídek: sleva v Kč nebo %, dárek k nákupu, nabídka x + 1, apod.) s časově omezenou platností. Kupony a kódy mají jednoznačně vyznačené místo uplatnění a mohou být uplatněny buď při nákupu v kamenných lékárnách sítě Dr.Max v České republice anebo na e-shopu www.drmax.cz. Počet uplatnění kuponu či kódu může být omezen. Kupony a kódy mohou být Účastníkovi Klientského programu distribuovány prostřednictvím pošty či elektronickými prostředky (e-mailem, SMS, prostřednictvím mobilní aplikace Můj Dr.Max), mohou být také vydávány přímo v lékárnách v síti Dr.Max a mohou být k dispozici rovněž na Klientském portále a v mobilní aplikaci Můj Dr.Max. Hodnotu slevových kuponů a kódu nelze vyplatit v penězích.
 3. Pořadatel je oprávněn nad rámec slev a výhod uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku podmínek Klientského programu poskytnout Účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí. V případě, že akce bude místně omezena pouze na některé lékárny sítě Dr.Max, budou pravidla akce dostupná rovněž v dotčených lékárnách.

II. Klientský portál

 1. Účastník má možnost využívat Klientský portál. Přihlášení do Klientského portálu je zabezpečeno heslem, které si Účastník zvolí při prvním přihlášení, přičemž Účastník je povinen si zvolit dostatečně složité heslo. Stránky Klientského portálu obsahují kompletní přehled výhod a služeb poskytovaných Účastníkovi Klientského programu:
  1. informace o nákupech provedených s Klientskou kartou v lékárnách sítě Dr.Max v České republice a na e-shopu www.drmax.cz;
  2. přehled úspor získaných při nákupech s Klientskou kartou;
  3. přehled aktuálních nabídek a slevových akcí, které je možné využít při nákupech s Klientskou kartou v lékárnách sítě Dr.Max v České republice;
  4. možnost vyhledání příbalových letáků v elektronické formě k zakoupeným léčivým přípravkům.

III. Výměna zboží nebo vrácení hotovosti

 1. Účastník Klientského programu má možnost využít automatickou výměnu vybraného zboží nebo vrácení hotovosti bez udání důvodu. Tuto možnost může Účastník Klientského programu využít nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od provedení nákupu (včetně dne nákupu) po předložení Klientské karty, a to pouze v lékárně Dr.Max v České republice, ve které byl nákup uskutečněn.
 2. Nárok na automatickou výměnu zboží, nebo vrácení hotovosti podle odst. 1 tohoto článku podmínek, lze uplatnit pouze na následující zboží:
  1. doplňky stravy a jiné potraviny;
  2. zdravotnické prostředky (např. tonometry, digitální teploměry, glukometry);
  3. kosmetické přípravky;
  4. doplňkový sortiment - ostatní (např. dávkovače léků, půliče tablet, zubní kartáčky).
 3. Automatická výměna zboží, nebo vrácení hotovosti podle odst. 1 tohoto článku podmínek nemusí být Pořadatelem poskytnuto zejména pro:
  1. zboží vydané na základě lékařského předpisu;
  2. použité či jakkoliv poškozené zboží, včetně jeho obalu;
  3. registrované přípravky, tj. veškeré přípravky s kódem SÚKL;
  4. obuv.
 4. V případě vady zboží není možné uplatnit nárok na automatickou výměnu nebo vrácení peněz a je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem sítě lékáren Dr.Max dostupným na kterékoliv lékárně Dr.Max.
 5. Konečné rozhodnutí o tom, zda byly splněny podmínky podle tohoto článku a výhoda bude Účastníkovi poskytnuta, provádí výhradně Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo výhodu neposkytnout, a to zejména v případech, kdy bude mít podezření na zneužití této výhody Účastníkem.

IV. Informační servis o slevách, akčních nabídkách, zdravotně vzdělávacích akcích v lékárnách sítě Dr.Max.

 1. Služba informačního servisu je Účastníkovi Klientského programu poskytována zejména ve formě poštovních zásilek nebo elektronickou formou.
 2. Účastník se může se svými dotazy obracet na Pořadatele i prostřednictvím infolinky +420 844 909 909. Volání na tuto infolinku je zpoplatněno dle tarifu Účastníkova operátora.

V. Rozvoz vybraného zboží po České republice zdarma

 1. Pořadatel může Účastníkům Klientského programu nabídnout rozvoz vybraného zboží a jeho dodání na Účastníkem zvolenou adresu v České republice. Informace o zboží, pro které Pořadatel tuto službu nabízí, a o podmínkách využití této služby budou zveřejněny na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz a v lékárnách sítě Dr.Max v České republice.

VI. Aplikace

 1. Účastník má možnost využívat mobilní aplikaci Můj Dr.Max (dále jen „Aplikace“).
 2. Aplikaci je k dispozici pro operační systémy Android a iOS a je možné ji do mobilních zařízení zdarma stáhnout a nainstalovat prostřednictvím obchodů Google play či App Store za podmínek stanovených provozovateli těchto obchodů.
 3. Po přihlášení do Aplikace může Účastník využívat zejména následující funkce Aplikace:
  1. zobrazení kódu Klientské karty v Aplikaci; Účastník může tento kód zobrazený v Aplikaci předložit v lékárně Dr.Max v České republice místo své Klientské karty;
  2. informace o nákupech provedených s Klientskou kartou v lékárnách sítě Dr.Max v České republice a na e-shopu www.drmax.cz;
  3. přehled úspor získaných při nákupech s Klientskou kartou;
  4. přehled aktuálních nabídek a slevových akcí, které je možné využít při nákupech s Klientskou kartou v lékárnách sítě Dr.Max v České republice;
  5. přehled aktuálních kuponů, které může Účastník využít při nákupech v lékárnách sítě Dr.Max v České republice; Účastník může kupon zobrazený v Aplikaci předložit v lékárně Dr.Max místo fyzického předložení kuponu;
  6. nastavení upozornění pro užívané přípravky s možností vytvoření více uživatelů; a
  7. mapa lékáren sítě Dr.Max v České republice a vyhledání nejbližší lékárny Dr.Max za pomoci GPS.

VII. Lékařská poradna on-line

 1. Účastník má možnost využít v rámci jednoho kalendářního roku dvě konzultace zdarma v rámci on-line lékařské poradny provozované na internetových stránkách www.ulekare.cz společností uLékaře.cz, s.r.o., se sídlem Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 05341051, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C, vložka 262183 (dále jen „Poradna“).
 2. Pro využití této výhody je třeba, aby Účastník byl přihlášen na Klientském portálu a přešel do Poradny prostřednictvím příslušného odkazu.
 3. Poradna není provozována Pořadatelem a její využití se řídí podmínkami stanovenými provozovatelem Poradny.

 

VIII. Kompletní diagnostika pleti

 1. Účastník má možnost využít služby kompletní diagnostiky pleti, která spočívá v určení typu pleti a zjištění míry hydratace, elasticity, vrásek, mazu, pigmentových skvrn a akné.
 2. Diagnostika pleti je poskytována v lékárnách sítě Dr.Max v České republice, v nichž je zřízeno dermocentrum. Seznam těchto lékáren je zveřejněn na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz. V ostatních lékárnách nemusí být tato služba nabízena.

Plné znění pravidel ochrany osobních údajů naleznete zde.