Pravidla klientského programu Karta výhod Dr.Max


Všeobecné podmínky klientského programu Dr. Max Karta výhod


Obecná část

I. Úvodní ustanovení

 1. Pořadatelem Klientského programu Dr. Max Karta výhod (dále jen „Klientský program“) je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, 612 00 Brno, IČO: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „Pořadatel“).
 2. Klientský program je určen těm zákazníkům Pořadatele, jež jsou v souladu s těmito podmínkami držiteli Karty výhod Dr. Max, která při použití v rámci nákupu vybraného zboží v síti lékáren Dr. Max anebo na internetové stránce www.drmax.cz umožňuje získávat výhody podle zvláštní části těchto podmínek (dále jen „Klientská karta“).

II. Vznik členství v Klientském programu

 1. Účastníkem Klientského programu, se může stát pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která:
  1. řádně a úplně vyplní tiskopis registračního formuláře do Klientského programu, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a těmito podmínkami Klientského programu, vlastnoručně jej podepíše a odevzdá jej v kterékoliv lékárně sítě Dr. Max. Zájemce o účast v Klientském programu obdrží tiskopis registračního formuláře pro vstup do Klientského programu, přímo v lékárnách v síti Dr. Max nebo
  2. navštíví internetové stránky kartavyhod.drmax.cz, kde úplně, řádně a pravdivě vyplní zde umístěný registrační formulář do Klientského programu, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů a těmito podmínkami Klientského programu, a pomocí funkčnosti formuláře, resp. tlačítka Registrovat, jej zašle Pořadateli. V případě úspěšného odeslání formuláře se zájemci o účast v Klientském programu zobrazí unikátní kód, který mu zároveň bude odeslán na zadanou emailovou adresu. Tento kód si zájemce o účast v Klientském programu uschová, a následně sdělí v kterékoliv lékárně sítě Dr. Max
  (dále jen „Účastník“).
 2. Členství v Klientském programu vzniká Účastníkovi okamžikem obdržení aktivované Klientské karty na oficíně kterékoliv lékárny Dr. Max (dále také jako „registrace“). Klientskou kartu Účastník obdrží oproti odevzdání řádně a úplně vyplněného podepsaného registračního formuláře do Klientského programu nebo na základě sdělení svého, řádně získaného unikátního kódu zaměstnanci kterékoliv lékárny v síti Dr. Max.
 3. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností o registraci osob v Klientském programu. Pořadatel, včetně jeho zaměstnanců, je oprávněn zejména zamítnout registraci zájemce o účast v Klientském programu v případě nepravdivých, neúplných nebo chybějících údajů v registračním formuláři do Klientského programu či podezření na nekalé jednání Účastníka. V případě sporu ohledně okamžiku vzniku či existence členství v Klientském programu, rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
 4. Každá osoba se může do Klientského programu registrovat pouze jednou, opakovaná (vícenásobná) registrace se nepřipouští. Z Klientského programu jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství v Klientském programu není právní nárok.

III. Členství v Klientském programu

 1. Účastí v Klientském programu Účastník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami Klientského programu, souhlasí s nimi a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat.
 2. Účastník se zavazuje oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů bezodkladně, a to v kterékoli lékárně sítě Dr. Max, telefonicky na informační lince Klientského programu 844 909 909 nebo prostřednictvím on-line klientského portálu, který je dostupný na kartavyhod.drmax.cz (dále jen „Klientský portál“). Pořadatel nenese odpovědnost za chybu či neúplnost údajů, uvedených Účastníkem v registračním formuláři do Klientského programu nebo sdělených Účastníkem při změně těchto údajů.
 3. Klientská karta zůstává vlastnictvím Pořadatele a slouží k identifikaci Účastníka při nákupech v lékárnách sítě Dr. Max a k uplatnění výhod, vyplývajících z členství v Klientském programu. Jakákoli odpovědnost Pořadatele za škody vzniklé v souvislosti s poškozením, zničením, zneužitím nebo ztrátou Klientské karty je vyloučena.
 4. Klientská karta je přenosná, to znamená, že ji může použít i jiná osoba, než účastník (např. jeho rodinný příslušník) a lze ji použít ve všech lékárnách sítě Dr. Max v České republice.
 5. V případě ztráty Klientské karty je Účastník oprávněn požádat v libovolné lékárně sítě Dr. Max o vydání nové Klientské karty.
 6. Při každém nákupu, který je uskutečněn s Klientskou kartou, zaznamenává Pořadatel informace o Účastníkovi a provedené transakci a zpracovává je pro poskytnutí výhod, vyplývajících ze členství v Klientském programu.

IV. Zpracování osobních údajů

 1. Účastník poskytne při registraci do Klientského programu tyto osobní údaje:
  • příjmení a jméno, případně i titul;
  • adresa trvalého bydliště v rozsahu údajů: ulice, čp., město, PSČ a stát;
  • datum narození;
  • telefonní číslo a email;
  • pohlaví.
  • V době trvání členství Účastníka v Klientském programu je Pořadatel v postavení tzv. správce osobních údajů, zaznamenává a vyhodnocuje informace o zboží, které Účastník spolu s předložením Klientské karty zakoupil v lékárnách sítě Dr. Max nebo na internetových stránkách www.drmax.cz, tj. k osobním údajům přiřazuje i takto získané údaje (dále společně jen jako „Osobní údaje“). Registrací do Klientského programu Účastník souhlasí se zpracováním Osobních údajů v rozsahu popsaném v těchto podmínkách. Udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů je podmínkou registrace do Klientského programu. Účelem zpracování Osobních údajů je realizace práv a povinností Účastníka v tomto Klientském programu spolu s čerpáním nabízených výhod, zajištění řádného fungování Klientského programu, provádění marketingových průzkumů a dále zasílání obchodních sdělení i nabídek Pořadatele, jakož i jeho partnerů včetně informací o akcích, a to jakýmikoliv komunikačními prostředky, včetně prostředků elektronických (dále jen „Obchodní sdělení“).

   Souhlas se zasíláním Obchodních sdělení je udělen na dobu neurčitou do jeho odvolání Účastníkem, tj. pokud Účastník souhlas neodvolá, mohou mu být zasílány Obchodní sdělení i po ukončení členství Účastníka v Klientském programu. V případě odvolání souhlasu se zasíláním Obchodních sdělení, již Pořadatel nebude dotčenému Účastníkovi zasílat Obchodní sdělení žádnými komunikačními prostředky. Souhlas lze odvolat následujícími způsoby: elektronicky - tato možnost je Účastníkovi dána v rámci každého zaslaného Obchodního sdělení elektronickými prostředky, poštou na adrese: Česká lékárna holding a.s., Kancelář Florentinum Praha (budova D), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, osobně v jakékoli lékárně sítě Dr. Max.

   Účastník je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných Osobních údajů, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se zpracováním jména a příjmení, data narození, adresy trvalého bydliště a informace o zboží, které Účastník zakoupil nebo si je vyzvednul v lékárně sítě Dr. Max, případně rozsah zúží i na některé z výše uvedených Osobních údajů, pak nemůže být do Klientského programu zařazen, případně bude jeho členství v Klientském programu ukončeno.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným zpracováním vlastními zaměstnanci nebo třetími osobami v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Pořadatel uzavře příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, prostředky výpočetní techniky.
 3. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické podobě či papírové podobě s přístupem třetích osob pouze na základě smluvního vztahu o ochraně osobních údajů a důvěrných informací.
 4. Nevyžádá-li si Účastník zrušení registrace ve lhůtě 5 dnů od jejich zveřejnění, má se za to, že s doplněnými podmínkami souhlasí.
 5. Osobní údaje Účastníka budou sdělovány a zpřístupněny Pořadateli, jakožto správci a případně třetím osobám spolupracujícím na Klientském programu, vždy však výlučně v rozsahu nutném pro řádné zajištění Klientského programu a za účelem zpracování Osobních údajů uvedeným výše včetně zasílání Obchodních sdělení, a to za dodržení zákonných podmínek pro pověření tzv. zpracovatele. Aktuální informace o třetích osobách, spolupracujících na Klientském programu, jsou dostupné na infolince a webových stránkách kartavyhod.drmax.cz.
 6. Požádá-li Účastníko informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem takové informace je vždy sdělení o:
  1. účelu zpracování Osobních údajů;
  2. Osobních údajích, příp. kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
  3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;
  4. příjemci, případně kategoriích příjemců.
 7. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 8. Pokud Účastník zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel jako správce nebo jím pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  3. Je-li uvedená žádost Účastníka shledána oprávněnou, Pořadatel nebo zpracovatel Osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Pořadatel nebo zpracovatel Osobních údajů žádosti Účastníka, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uvedený postup nevylučuje, aby se Účastník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů Účastníkovi jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Došlo-li při zpracování Osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Pořadatele nebo u zpracovatele Osobních údajů, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

V. Zánik členství v Klientském programu

 1. Účastník může svoje členství v Klientském programu kdykoliv ukončit, a to v kterékoli lékárně sítě Dr.Max, na internetových stránkách programu kartavyhod.drmax.cz nebo dopisem doručeným na adresu: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Oddělení správy Klientského programu, Florentinum, budova D, Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo deaktivovat Klientskou kartu, pokud nebyla použita déle jak 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Taktéž si Pořadatel si vyhrazuje právo deaktivovat Klientskou kartu, pokud došlo k jejímu zneužití a/nebo pokud byla zjištěna duplicita Klientské karty.
 3. Pořadatel je oprávněn ukončit členství kteréhokoli Účastníka v Klientském programu a deaktivovat Klientskou kartu, a to i bez udání důvodu, zejména však v případě, že Účastník:
  1. uvede při registraci do Klientského programu nesprávné či nepravdivé údaje,
  2. odvolá souhlas se zpracováním Osobních údajů či zúží zpracování Osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu, tak jak je uvedeno v článku IV. odst. 1 těchto podmínek,
  3. zneužije výhody, které jsou mu jako členovi Klientského programu poskytovány, poruší jakýmkoliv způsobem tyto podmínky.

VI. Ostatní ustanovení

 1. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky Klientského programu. Nové podmínky jsou platné a účinné dnem, kdy byly uveřejněny na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz. Poté, co nové podmínky nabydou účinnosti, se má za to, že Účastník se změnou podmínek souhlasí okamžikem použití Klientské karty v síti lékáren Dr. Max.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu ukončit Klientský program. Provozovatel může účely používání Klientské karty dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat aktualizací podmínek a jejich umístěním na stránky kartavyhod.drmax.cz.
 3. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Klientského programu určeného spotřebitelům a dělí se na obecnou a zvláštní část. Tyto podmínky mohou být pozměněny pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 4. Tyto podmínky Klientského programu jsou platné od 27. 6. 2016 a v plném rozsahu nahrazují všechna předchozí pravidla či podmínky Klientského programu.
 5. Pořadatel tímto informuje Účastníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.


Všeobecné podmínky Klientského programu Dr. Max Karta výhod


Zvláštní část

Přehled výhod poskytovaných členům Klientského programu od 27. 6. 2016:

I. Slevy na doplatky u léčivých přípravků a zdravotnických prostředků vydávaných na lékařský předpis a slevy na vybrané volně prodejné produkty

 1. Při každém nákupu v lékárnách v síti Dr. Max, při kterém se Účastník prokáže platnou Klientskou kartou, poskytuje Pořadatel následující výhody, které jsou poskytnuty při nákupu léčivých přípravků:
  1. Slevu až 50% z výše doplatku při výdeji humánních léčivých přípravků dostupných na lékařský předpis nebo zdravotnických prostředků dostupných na poukaz, a to výhradně pro děti do 15 let včetně, seniory nad 60 let a handicapované pacienty – držitele průkazek ZTP a ZTP/P.

   Tato sleva se vztahuje na humánní léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Sleva ve výši až 50% z výše doplatku u léčivých přípravků na lékařský předpis a zdravotnických prostředků na poukaz je poskytována na základě ověření údajů o věku pacienta, který je uveden na tiskopisu lékařského předpisu, resp. elektronickém receptu nebo poukazu; věk Účastníka o poskytnutí slevy nerozhoduje.

   Sleva je poskytována ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky lékárny při výdeji léčivého přípravku na předpis nebo zdravotnického prostředku na poukaz. Plnou slevu 50 % lze poskytnout pouze v případě, že tato sleva nebude vyšší, než je právními předpisy stanovená maximální obchodní přirážka lékárny. Plnou výši slevy 50% nelze poskytnout v případě, že by prodejní cena léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Pořadatel vynaložil na pořízení léčivého přípravku nebo zdravotnického prostředku, tzv. predátorská cena. V takovém případě Pořadatel poskytne nejvyšší možnou výši slevy tak, aby se nedopustil porušení právních předpisů.

   Účastník je oprávněn požadovat sdělení výše slevy ještě před provedením nákupu.
  2. Na vybrané volně prodejné zboží, je Účastníkovi Klientského programu poskytována sleva z běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Sleva je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o slevách na volně prodejné humánní léčivé přípravky poskytovaných na Klientskou kartu jsou dostupné ve všech lékárnách sítě Dr. Max, v letácích a na internetových stránkách www.drmax.cz.
  3. Na vybrané doplňky stravy, zdravotnické prostředky a ostatní zboží, je po předložení Klientské karty poskytována zvýhodněná cenaz běžných maloobchodních cen, které jsou platné pro ty zákazníky, kteří nejsou členy Klientského programu. Zvýhodněná cena je poskytována všem věkovým skupinám. Aktuální informace o zvýhodněných cenách zboží poskytovaných na Klientskou kartu, jsou dostupné ve všech lékárnách sítě Dr. Max, v letácích a na internetových stránkách www.drmax.cz.
 2. Účastníkům Klientského programu také mohou být nabídnuty několikrát do roka slevové kupóny na vybrané volně prodejné přípravky. Kupóny obsahují marketingové nabídky na výhodný nákup výrobků (typ marketingových nabídek: sleva v Kč nebo %, dárek k nákupu, nabídka x + 1 zdarma, apod.) s časově omezenou platností. Kupóny mají vyznačené jednoznačně místo uplatnění a mohou být uplatněny buď při nákupu v lékárnách v síti Dr. Max nebo na e-shopu www.drmax.cz. Každý kupón může být uplatněn pouze jednou. Kupóny jsou Účastníkovi Klientského programu distribuovány prostřednictvím pošty či elektronické pošty (email), mohou být také vydávány přímo v lékárnách v síti Dr. Max a jsou k dispozici rovněž na Klientském portále. Hodnotu slevových kupónů nelze vyplatit v penězích.
 3. Pořadatel je oprávněn nad rámec slev a výhod uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku podmínek Klientského programu poskytnout Účastníkům i jiné slevy či výhody v rámci místně či časově omezených akcí za podmínky, že pravidla takové akce budou před jejím zahájením zveřejněna na internetových stránkách kartavyhod.drmax.cz. V případě, že akce bude místně omezena pouze na některé lékárny Dr.Max, musí být pravidla akce dostupná rovněž v dotčených lékárnách.

II. Klientský portál

 1. Účastník má možnost využívat Klientský portál. Přihlášení do Klientského portálu je zabezpečeno heslem, které si Účastník zvolí při prvním přihlášení. Stránky Klientského portálu obsahují kompletní přehled výhod a služeb poskytovaných Účastníkovi Klientského programu:
  • informace o nákupech léčivých přípravků provedených s Klientskou kartou v lékárnách sítě Dr. Max a na e-shopu www.drmax.cz;
  • přehled úspor získaných při nákupech s Klientskou kartou za období předchozích 12 měsíců;
  • přehled aktuálních nabídek a slevových akcí, které je možné využít při nákupech s Klientskou kartou;
  • archiv dotazů a odpovědí zaslaných na zákaznickou linku Klientského programu;
  • příbalový leták v elektronické formě ke všem zakoupeným produktům;
  • on-line aplikace, kde je možno vyhledat si interakce a kontraindikací léčivých přípravků.

III. Výměna zboží nebo vrácení hotovosti

 1. Účastník Klientského programu má možnost využít automatickou výměnu vybraného zboží nebo vrácení hotovosti bez udání důvodu. Tuto možnost může Účastník Klientského programu využít nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení nákupu (včetně dne nákupu) po předložení Klientské karty, a to pouze v lékárně Dr. Max, ve které byl nákup uskutečněn.
 2. Nárok na automatickou výměnu zboží, nebo vrácení hotovosti podle odst. 1 tohoto článku podmínek, lze uplatnit pouze na následující zboží:
  1. doplňky stravy, čaje;
  2. zdravotnické prostředky;
  3. potraviny pro zvláštní výživu;
  4. tonometry, digitální teploměry, glukometry a jinou elektroniku;
  5. kosmetické přípravky;
  6. doplňkový sortiment - ostatní (např. dávkovače léků, teploměry, půliče tablet atd.).
 3. Automatickou výměnu zboží, nebo vrácení hotovosti podle odst. 1 tohoto článku podmínek nelze uplatnit na:
  1. použité či jakkoliv poškozené zboží, včetně jeho obalu;
  2. registrované přípravky, tj. veškeré přípravky s kódem SÚKL;
  3. obuv.
 4. V případě vady zboží není možné uplatnit nárok na automatickou výměnu nebo vrácení peněz a je třeba postupovat v souladu s Reklamačním řádem sítě lékáren Dr. Maxe dostupným na kterékoliv lékárně Dr.Max.
 5. Konečné rozhodnutí o tom, zda byly splněny podmínky podle tohoto článku a výhoda bude Účastníkovi poskytnuta, provádí výhradně Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo výhodu neposkytnout, a to zejména v případech, kdy bude mít podezření na zneužití této výhody Účastníkem.

IV. Informační servis o slevách, akčních nabídkách a zdravotně vzdělávacích akcích v lékárnách sítě Dr. Max.

 1. Služba informačního servisu je Účastníkovi Klientského programu poskytována ve formě poštovních zásilek nebo elektronickou formou.
Plné znění pravidel ochrany osobních údajů naleznete zde.