Pravidla zpracování osobních údajů


Zaškrtnutím polička a odesláním registrace registračního formuláře vyjadřuji souhlas s Všeobecnými podmínkami věrnostního programu „Klientský program Dr.Max“ (dále jen „program“), a uděluji společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 285 11 298, se sídlem Nové sady 996/25, 602 00 Brno, jakožto správci (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém jsem je vyplnil/-a v registračním formuláři a dále v rozsahu transakčních údajů shromážděných při provozování Programu. Tento souhlas poskytuji Správci ke zpracování uvedených osobních údajů za účelem zajištění řádného fungování Programu a realizace aktivit v rámci Programu, vytváření obchodních statistik a nabízení produktů a služeb Správce a třetích osob, informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména e-mail a/nebo SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím s tím, že Správce může na základě svého uvážení pověřit zpracováním uvedených osobních údajů také zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Tento souhlas poskytuji na dobu trvání mého členství v programu správce, nejdéle však na dobu 10 dní od doručení jeho odvolání Správci. Jsem si vědom/-a, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat oznámením zaslaným na adresu sídla nebo provozovny Správce, nebo v rámci každého zaslaného obchodního sdělení formou v něm uvedenou, přičemž v důsledku odvolání souhlasu má Správce právo na ukončení mého členství v Programu. Potvrzuji, že jsem byl seznámen/-a s mými právy dle ustanovení § 11, § 12 a § 21 Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je pro účely mého členství v Programu nezbytné a pro účely nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích a zasílání obchodních sdělení dobrovolné, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, a dále s tím, že pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce provádí zpracování mých osobních údajů v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, mohu požádat Správce o vysvětlení a mohu požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Dozorovým orgánem, na který se mohu obrátit, je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Plné znění pravidel klientského programu Karta výhod Dr.Max naleznete zde