Pravidla Vánoční soutěže

   1. Pravidla soutěže „Vánoční soutěž“

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže s názvem „Vánoční soutěž“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel“).

 1.3 Organizátorem soutěže je společnost Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor”).

1.4 Pořadatel je pořadatelem Klientského programu Karta výhod Dr.Max, v jehož rámci je jeho členům nabízena možnost přihlásit se do Dr.Max baby programu, a to prostřednictvím internetových stránek na adrese https://kartavyhod.drmax.cz/baby provozovaných pořadatelem.

1.5 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku a Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

   2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v termínu ode dne 1.11.2020 8:00:00 hod. do 30.11.2020 24:00:00 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

   3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která není ze soutěže vyloučena, je během doby konání soutěže členem Klientského programu Karta výhod Dr.Max a je v jeho rámci přihlášená do Dr.Max baby programu či se jím během doby konání stane, nakoupí během doby konání soutěže jako přihlášený uživatel na e-shopu www.drmax.cz či při předložení Karty výhod Dr.Max v kamenné lékárně anebo výdejně zdravotnických prostředků Dr.Max sortiment v minimální hodnotě 100,- Kč včetně DPH  a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „soutěžící“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná.  

   4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 Pokud soutěžící ještě není členem Dr.Max baby programu, zapojí se do soutěže tak, že se v době konání soutěže:

 1. přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře umístěného na internetových stránkách Dr.Max baby (https://kartavyhod.drmax.cz/baby) do Dr.Max baby programu, a zároveň

 2. nakoupí během doby konání soutěže
  a. jako přihlášený uživatel (e-mailová adresa uvedená při přihlášení do Dr.Max baby programu musí být shodná s e-mailovou adresou vedenou v Klientském programu Karta výhod Dr.Max) na e-shopu drmax.cz sortiment v minimální výši 100,- Kč včetně DPH, nebo
  b. v kamenné lékárně anebo výdejně zdravotnických prostředků Dr.Max (aktuální seznam lékáren a výdejen zdravotnických prostředků je dostupný na drmax.cz) sortiment v minimální výši 100,- Kč včetně DPH a při nákupu užije Kartu výhod Dr.Max.
 1.  

Pokud soutěžící již členem Dr.Max baby programu je, zapojí se do soutěže tak, že  v době konání soutěže:

 1.  nakoupí během doby konání soutěže
  a. jako přihlášený uživatel (e-mailová adresa uvedená při přihlášení do Dr.Max baby programu musí být shodná s e-mailovou adresou vedenou v Klientském programu Karta výhod Dr.Max) na e-shopu drmax.cz sortiment v minimální výši 100,- Kč včetně DPH, nebo
  b. v kamenné lékárně anebo výdejně zdravotnických prostředků Dr.Max (aktuální seznam lékáren a výdejen zdravotnických prostředků je dostupný na drmax.cz) sortiment v minimální výši 100,- Kč včetně DPH a při nákupu užije Kartu výhod Dr.Max.
 1.  

4.2 Do hodnoty nákupu učiněného na e-shopu www.drmax.cz, či v kamenné lékárně anebo výdejně zdravotnických prostředků Dr.Max se nezapočítávají ceny a doplatky za léčivé přípravky vydané na lékařský předpis.

4.3 Soutěžící je oprávněn se soutěže zúčastnit jenom jednou.

4.4 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 4.5 Výběr výherců proběhne slosováním ze všech soutěžících, kteří se účastnili soutěže, a kteří zcela splnili podmínky soutěže dle těchto pravidel, a to nejpozději do pěti (5) dnů po ukončení soutěže za účasti tří (3) zástupců organizátora. Výhru získá pět (5) soutěžících, kteří zcela splní podmínky soutěže a budou vylosováni zástupci organizátora (dále jen jednotlivě jako „výherce“ a společně jako „výherci“).

4.6 Výhra v soutěži je následující:

Každý výherce obdrží dárkové poukázky Dr.Max v celkové hodnotě 5.000,- Kč (mix poukázek v hodnotě 100,- Kč a 500,- Kč) (dále jen „poukázka“ a společně jako „poukázky“, anebo „výhra“), které může uplatnit při nákupu v kamenných lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků Dr.Max v České republice (dále jen „lékárny Dr.Max“). Poukázku nelze využít pro platbu v e-shopu www.drmax.cz s výjimkou platby při osobním odběru v lékárnách Dr.Max.

 

Podmínky použití poukázek:

 1. poukázku je možné uplatnit na veškerý sortiment lékáren Dr.Max;
 2. poukázku lze použít jednorázově k úhradě zboží ve výši její nominální hodnoty. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je třeba rozdíl doplatit, výherce může uplatnit v rámci jednoho nákupu i více poukázek;

  platnost poukázky je vyznačena přímo na poukázce a není možné ji prodloužit ani poukázku uplatnit po termínu platnosti;
 3. poukázku nelze směnit za peněžní prostředky.

Kompletní podmínky využití poukázek jsou dostupné na https://clanky.drmax.cz/o-dr-max/o-spolecnosti/darkove-poukazky.

Každý výherce obdrží 1ks výhry.

4.7 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, nebo pokud výherce výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce dalšího soutěžícího, který také splnil veškeré podmínky účasti v soutěži a bude vylosován zástupci organizátora, nebo zda výhru použije jinak.

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně účastníků, než kolik výher bylo vloženo do soutěže, pak je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem naloží s nevyužitými výhrami.

   5. Předání výher výhercům

5.1 Výherce je povinen do pěti (5) dnů ode dne kdy byl organizátorem telefonicky a písemně prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktován  na mobilním čísle nebo e-mailové adrese zadanými v rámci registrace v Klientském programu Karta výhod Dr.Max, kontaktovat organizátora na e-mailové adrese  soutez.drmax@wundermanthompson.com a sdělit mu údaje potřebné pro zaslání/předání výhry. Marným uplynutím lhůty stanovené v předcházející větě zanikne tomuto výherci nárok na výhru.

 5.2 Výhra v soutěži bude organizátorem zaslána na adresu sdělenou výhercem nejpozději do jednoho (1) měsíce od vyhodnocení soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nedohodne-li se organizátor s výhercem jinak. Výhru lze zaslat pouze v rámci území České republiky.  Organizátor ani pořadatel neodpovídají za nedoručení, prodlení, ztrátu ani poškození zaslané výhry.

 5.3 Pokud z jakéhokoli důvodu bez zavinění organizátora nebude možno zaslanou výhru doručit výherci, propadá výhra pořadateli a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem s výhrou naloží.

   6. Zpracování osobních údajů

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje soutěžícího, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu 30 dnů ode dne skončení doby konání soutěže.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení soutěže, předání výhry a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

6.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.4 Poskytnutí a zpracování osobních údajů výherců je nezbytné pro vyhodnocení soutěže a předání výhry. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné výherci předat výhru.

6.5 Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování, právo odvolat kdykoli svůj souhlas nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince  +420 516 770 100 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

6.6 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se soutěžící domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6.7 Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (v elektronické podobě), nebudou tedy předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

    7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost stránek www.drmax.cz a https://kartavyhod.drmax.cz/baby.

 7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na https://kartavyhod.drmax.cz/baby.

 7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry.

7.5 Soutěžící bude ze soutěže vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany soutěžícího či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k takovému jednání nebo se na něm podílela. Soutěžící nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

7.6 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na https://kartavyhod.drmax.cz/baby. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

7.8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

V Praze dne 31.10.2020

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.