Dodatek č.1 k mechanice projektu „Šťastná tlapka“

Pořadatel akce společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“) se rozhodl pro úpravu mechaniky projektu „Šťastná tlapka“ (dále jen „projekt“ či „akce“) na podporu útulků pro zvířata, a to z důvodu, že má zájem odměnit všechny nevýherní finalisty akce, a provést tak svou „Vánoční nadílku“.

 

V souladu se zněním pravidel projektu dostupných na https://kartavyhod.drmax.cz/vet-podminky-souteze se tedy pořadatel rozhodl upravit mechaniku 8. samostatného kola akce, které probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2020, následovně:

 

A) 8. kolo soutěže nebude provedeno v podobě stanovené původním zněním mechaniky akce, tedy neuskutečnění se nominace, výběr finalistů ani hlasování, ale dojde rovnou k rozdělení výhry v níže uvedené formě v souladu s tímto dodatkem č. 1.

 

B) Pořadatel se rozhodl rozdělit výhru určenou pro 8. kolo akce mezi všechny nevýherní finalisty předchozích kol akce (1. – 7. kolo), resp. mezi jednotlivé útulky, které byly z jednotlivých nominací v době trvání akce vybrány odbornou porotou do finále jednotlivých kol akce, ale nestaly se vítězem kola (dále jen „útulky podpořené v 8. kole akce“).

Celkem tedy bude v 8. kole akce podpořeno 14 útulků (uskutečnilo se dosud 7 kol akce, kdy v každém kole se 2 finalisté nestali vítězi), z nichž každý získá poměrnou část výhry určené pro 8. kolo akce.

C) Pořadatel zároveň rozhodl o změně formy výhry určené pro 8. kolo akce, a to tak, že namísto finanční podpory bude v 8. kole akce rozdělena výhra ve formě produktů určených pořadatelem v celkové hodnotě 70.000,- Kč.

 

D) Pořadatel rozhodl, že stanovená výhra určená pro 8. kolo akce bude rozdělena rovnoměrně mezi útulky podpořené v 8. kole akce, a bude každému z těchto útulků podpořených v 8. kole akce předána ve formě balíčku produktů určených pořadatelem. Každý z útulků podpořených v 8. kole akce tedy získá jeden z následujících balíčků (dále jen „dar“):

 

- Balíček určený pro útulek zaměřený na péči o kočky (1 balíček v hodnotě 5.000,- Kč)

 

- Balíček určený pro útulek zaměřený na péči o psy (1 balíček v hodnotě 5.000,- Kč)

 

- Balíček určený pro útulek kombinující péči o kočky, psy a ostatní zvířata (1 balíček v hodnotě 5.000,- Kč)

 

Jednotlivé balíčky budou obsahovat veterinární produkty určené pořadatelem.

 

Každý z útulků podpořených v 8. kole akce tak získává 1 kus daru, s tím, že konkrétní typ daru je určen pořadatelem na základě zaměření a potřeb příslušného útulku (resp. kočky, psi, kombinace ostatní).

 

O přidělení konkrétního typu daru rozhoduje výhradně pořadatel. Útulek podpořený v 8. kole akce není oprávněn domáhat se přidělení jiného typu daru, či požadovat vydání části výhry v jiné formě či penězích.

 

E) Útulky podpořené v 8. kole akce budou kontaktovány přes e-mail či telefonicky organizátorem akce, tedy společností Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 250 54 309, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 45691 (dále jen „organizátor“), a to nejpozději do 20. 12. 2020.

Dary budou předány příslušným útulkům podpořeným v 8. kole akce prostřednictvím přepravních společností. O předání daru bude mezi pořadatelem a jednotlivými útulky podpořenými v 8. kole akce uzavřena písemná darovací smlouva. Útulek podpořený v 8. kole akce má povinnost dar využít za účelem ochrany zvířat a jejich zdraví.

 

V případě, že útulek dar odmítne, či jej nebude možné předat z jiného důvodu (např. pro nesplnění pravidel akce), vyhrazuje si pořadatel právo rozhodnout o přidělení daru odlišnému útulku či jiném užití.

 

Tato změna pravidel akce ve znění Dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění na facebookové stránce s názvem: „Dr.Max VET“ dostupné z adresy: www.facebook.com/drmax.vet (dále jen „facebooková stránka“).

 

Ostatní ustanovení mechaniky projektu „Šťastná tlapka“ na podporu útulku pro zvířata, nezměněná tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a užijí se přiměřeně na tuto změněnou mechaniku. Plné znění mechaniky projektu je dostupné z adresy https://kartavyhod.drmax.cz/vet-podminky-souteze.

 

V Praze dne 1. 12. 2020


ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.