Pravidla testovani Mustela

  1. Pravidla testování produktu Mustela „Večerní rituály“

 

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní spotřebitelské akce – testování produktu Balzám pro klidný spánek značky Mustela (dále jen „produkt“), s názvem „Večerní rituály“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Tato pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem akce je společnost ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „pořadatel“).

1.3 Organizátorem akce je společnost Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 25054309, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45691 (dále jen „organizátor”).

1.4 Pořadatel je provozovatelem webové stránky Dr.Max BABY dostupné na adrese https://kartavyhod.drmax.cz/baby (dále jen „stránka Dr.Max BABY“).

1.5 Pořadatel je provozovatelem facebookové stránky s názvem: „Dr.Max BABY“ dostupné z adresy (URL): https://www.facebook.com/drmax.baby/ (dále jen „facebooková stránka“).  Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě společnosti Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto akcí žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči nim.

 

  1. Termín a místo konání akce

 

2.1 Akce probíhá v termínu ode dne 13.08. 2020 07:00:00 hod. do 30.09. 2020 24:00:00 hod. (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky.

 

  1. Účastník akce

 

3.1 Účastníkem akce může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je členem programu Dr.Max BABY, není z akce vyloučena a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech (dále jen „účastník“).

3.2 Účast na akci prostřednictvím jiné osoby je vyloučena.

3.3 Z akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo organizátorem na organizaci akce a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se vybraným účastníkem stane taková vyloučená osoba, produkt jí nebude předán a pořadatel podle svého uvážení může produkt poskytnout dalšímu účastníkovi dle těchto pravidel, případně ho použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.4 Do akce budou zařazeni a vybranými účastníky se mohou stát pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky akce. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.

  • Účast na akci je dobrovolná.

 

  1. Mechanismus akce, vyhodnocení a produkt

 

4.1 Organizátor zveřejní na facebookové stránce příspěvek obsahující výzvu k zapojení se do akce (dále jen „výzva“). Výzva bude obsahovat informace o akci včetně odkazu na článek umístěný na webové stránce https://kartavyhod.drmax.cz/baby/novinky, kde účastník nalezne podrobnější informace o akci a tlačítko sloužící k přihlášení se do akce (například „Chci testovat nový balzám od Mustely“). Pomocí stisknutí výše uvedeného tlačítka se účastníkovi zobrazí stránka Dr.Max BABY, prostřednictvím které se účastník přihlásí do svého již existujícího členského účtu v rámci programu Dr.Max BABY, či si založí členský účet nový. Po přihlášení se či vytvoření nové registrace v rámci členského program Dr.Max BABY, se účastníkovi zobrazí vyskakovací okno s check boxem (např. „Ano, chci se zapojit“), který účastník zaškrtne a zapojí se tak do akce.  

4.2 Účastník se do akce zapojí tak, že se v době od 13.08.2020 do 17.08.2020 přihlásí dle podmínek postupu uvedených v odstavci 4.1 k testování produktu.

4.3 Porota následně vybere pomocí funkce náhodného výběru padesát (50) účastníků, kteří budou mít možnost v rámci akce produkt testovat (dále jen „vybraný účastník“), a to nejpozději pět (5) dnů po skončení doby k přihlášení. Organizátor vyhotoví seznam vybraných účastníků, které bude kontaktovat prostřednictvím jejich emailové adresy. Těm účastníkům akce, kteří nebudou vybráni dle výše uvedeného postupu, bude na jejich emailovou adresu zaslán slevový kód v hodnotě 50,- Kč (dále jen „slevový kód“). Bližší podmínky využití slevového kódu budou uvedeny v předmětném emailu.

4.4 Vybraným účastníkům bude produkt obratem zaslán prostřednictvím České pošty na doručovací adresu na území České republiky sdělenou pořadateli v rámci klientského programu Dr.Max. Každý vybraný účastník může získat pouze 1 kus produktu. Pokud si vybraný účastník zaslaný produkt nepřevezme a zásilka se vrátí pořadateli, nebo z jakéhokoli důvodu bez zavinění pořadatele nebude možno zaslaný produkt doručit vybranému účastníkovi, propadá produkt pořadateli a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem s produktem naloží.

4.5 Po doručení produktu vybranému účastníkovi, je vybraný účastník povinen produkt čtrnáct (14) dní aktivně používat a testovat a po skončení této doby, bude vyzván ze strany organizátora prostřednictvím emailové komunikace k vyplnění anonymního dotazníku, který bude dostupný skrze odkaz uvedený v emailové komunikaci (dále jen „dotazník“). Vyplněním dotazníku dává vybraný účastník souhlas se zveřejněním, případně i úpravou jeho odpovědí na stránkách Dr.Max BABY, na facebookové stránce a na webových stránkách pořadatele a společnosti DIPARLUX CZ&SK s.r.o., se sídlem Janáčkovo nábřeží 713/33, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 29006201, jakožto distributora značky Mustela.

4.6 Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit účastníka, v případě, že bude mít podezření, že se účastník stal vybraným účastníkem podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky akce. Toto rozhodnutí o vyloučení účastníka je konečné, bez možnosti odvolání.

4.7 V případě, že se ukáže, že vybraný účastník nemá z jakéhokoli důvodu nárok na poskytnutí produktu podle těchto pravidel, nebo pokud produkt odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako vybraného účastníka dalšího účastníka, který také splnil veškeré podmínky účasti na akci, nebo zda produkt použije jinak.

4.8 V případě, že se akce zúčastní méně než 50 účastníků, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jakým způsobem naloží s nevyužitými produkty.

 

  1. Zpracování osobních údajů

 

5.1 Účastník bere na vědomí, že pořadatel bude jako správce zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů osobní údaje účastníka, a to v rozsahu jeho identifikačních a kontaktních údajů. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu třiceti (30) dnů ode dne skončení doby konání akce.

5.2 Osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce za účelem vyhodnocení akce, předání produktu a z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru.

5.3 Příjemcem osobních údajů poskytnutých účastníkem mohou být v přímé souvislosti s touto akcí kromě pořadatele společnosti zajišťující odeslání a doručení produktu a další marketingové společnosti pověřené pořadatelem akce s nimiž pořadatel uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Takovým zpracovatelem je zejména organizátor. Příjemci provádí zpracování způsobem obvyklým pro zajišťování akcí.

5.4 Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s pravidly Klientského programu Dr.Max a Dr.Max BABY. Osobní údaje nebudou předmětem profilování a nebudou pořadatelem předávány mimo Evropský hospodářský prostor. Prohlášení pořadatele o nepředání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor se netýká zpracování, které provádí provozovatel sociální sítě Facebook.

5.5 Poskytnutí a zpracování osobních údajů účastníků je nezbytné pro předání produktu a vyhodnocení akce. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nebude možné vybranému účastníkovi produkt předat.

5.6 Účastník má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@drmax.cz, na infolince +420 516 770 100 nebo dopisem zaslaným na adresu sídla pořadatele.

5.7 Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla správce. V případě, že se účastník domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

  1. Závěrečná ustanovení

 

6.1 Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook či webových stránek.

6.2 Účastí na akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků účastníků vůči pořadateli akce. Jakákoli změna v pravidlech akce nebo zrušení akce bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

6.4 Vymáhání účasti na akci nebo vyplacení peněžitého plnění namísto poskytnutí produktu není možné a účastník není oprávněn se domáhat výměny produktu, produkt jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatým produktem. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí v souvislosti se svou účastí na akci nebo s užíváním produktu.

6.5 Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

6.6 Účastník bude z akce vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany účastníka či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k takovému jednání nebo se na něm podílela. Odpovědi v dotazníku nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

6.7 Rozhodnutí související s akcí jsou konečná, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti na akci nebo poskytnutí produktu soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel akce, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na účastníkovi.

6.8 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto akci a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na webových stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.

6.9. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

V Praze dne 12. 08. 2020

 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.