Mechanika projektu „Šťastná tlapka“ na podporu útulků pro zvířata

Projekt „Šťastná tlapka“ (dále jen „projekt“ či „akce“) je aktivita společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING,  a.s., IČ: 28511298, se sídlem: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „pořadatel“), na Facebooku, jejímž cílem je rozdělit stanovenou finanční podporu mezi vybrané zvířecí útulky v ČR. Celkem je do akce vloženo 108.000,- Kč. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce a mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

Pořadatel akce je provozovatelem facebookové stránky s názvem: „Dr.Max VET“ dostupné z adresy (URL): www.facebook.com/drmax.vet/ (dále jen „facebooková stránka“). Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě společnosti Facebook (dále jen „Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto akcí žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům akce a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům akce.

 

Organizátor akce: Wunderman Thompson s.r.o., se sídlem: Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, IČ: 250 54 309, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, sp. zn. C 45691 (dále jen „organizátor““).

 

Projekt probíhá od 1. 2. 2021 0:00:00 hod. do 31. 12. 2021 24:00:00 hod. výhradně prostřednictvím facebookové stránky a pro účely vyhodnocení akce je rozdělen do 4 zcela samostatných kol:

 • 1. kolo akce probíhá od 1. 2. 2021 0:00:00 hod. do 30. 4. 2021 24:00:00 hod.
 • 2. kolo akce probíhá od 1. 5. 2021 0:00:00 hod. do 31. 7. 2021 24:00:00 hod.
 • 3. kolo akce probíhá od 1. 8. 2021 0:00:00 hod. do 31. 10. 2021 24:00:00 hod.
 • 4. kolo akce probíhá od 1. 11. 2021 0:00:00 hod. do 31. 12. 2021 24:00:00 hod.

(dále jen „kolo“).

 

Výběr útulku v každém příslušném kole probíhá samostatně a v těchto krocích:

 

 • NOMINACE – na facebookové stránce bude na začátku příslušného kola uveřejněn úvodní post, který vyzve uživatele Facebooku k nominaci libovolného zvířecího útulku (organizace), který:
 • je útulkem pro zvířata - tedy zařízením, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům,
 • má provozovnu na území České republiky,
 • je provozovaný fyzickou osobou s bydlištěm na území České republiky provozující zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, či právnickou osobou se sídlem na území České republiky působící v oblasti ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • a je zaregistrovaný u státní veterinární správy (https://www.svscr.cz/registrovane-subjekty-svs/registrovane-utulky-pro-zvirata/) v souladu s § 42 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

(dále jen „organizace“ nebo „útulek“).

Tuto nominaci uživatel Facebook provede prostřednictvím komentáře, který umístí přímo k tomuto příslušnému postu, a to tak, že zde uvede jméno a město uvedeného útulku, případně i odkaz na facebookový profil tohoto útulku. Délka nominačního kola je 7 dní.

 

 • VÝBĚR FINALISTŮ – po ukončení nominačního kola odborná porota složená ze zástupců pořadatele, vybere z nominovaných organizací tři útulky, které postupují do finále aktuálního kola (dále jen „finalisté“). Výběr bude proveden do 3 pracovních dnů.

 

Tito finalisté budou obratem kontaktováni organizátorem akce za účelem potvrzení zájmu útulku zapojit se do této akce a s žádostí o zaslání fotografie mazlíčka tohoto útulku např. kočky, pejska, který je klientem daného útulku, s tím, že tato fotografie se stane pro účely této akce profilovou fotografií daného finalisty pro účely této akce (dále jen „fotografie“). Lhůta pro zaslání fotografie je 7 dní od zaslání této výzvy organizátorem.

 

Zaslání fotografie není podmínkou pro zařazení do akce, pro toto zařazení postačuje souhlas útulku. Pokud útulek nemá zájem zaslat svou fotografii, organizátor přistoupí k zajištění vlastní fotografie pro účely této akce (odpovědnost za tuto fotografii pak nese organizátor).

 

Po obdržení souhlasu a případně fotografie (či fotografie zajištěné organizátorem) bude organizátorem zpracován profil finalisty pro účely této akce, nejpozději však bude zpracován ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplynutí lhůty pro zaslání fotografie.

 

 V případě nesouhlasu útulku s účastí v akci, bude organizátorem obratem kontaktován další útulek v pořadí stanoveném při výběru finalistů.  

 

 • HLASOVÁNÍ – následně bude na facebookové stránce uveřejněn hlasovací post (anketa) se třemi vybranými profily finalistů aktuálního kola. Uživatelé Facebook mohou jimi vybranému útulku přiřadit jeden hlas způsobem specifikovaným v hlasovacím postu. Útulek, který získá nejvíce hlasů, vyhrává. Hlasování potrvá 10 dní.

 

 • VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – vítěz aktuálního kola a další pořadí finalistů bude oficiálně vyhlášeno na facebookové stránce do 3 pracovních dnů po ukončení hlasování.

 

 • PŘEDÁNÍ VÝHRY – vítězný útulek z příslušného kola získává finanční podporu v hodnotě 20.000,- Kč, druhý útulek v pořadí daného kola získává finanční podporu ve výši 5.000,-Kč a třetí finalista v pořadí daného kola získává finanční podporu ve výši 2.000,-Kč (dále jen „finanční podpora“). Útulky budou kontaktovány organizátorem nejpozději do 10 dnů od vyhlášení vítěze. Finanční podpora bude předána příslušnému útulku způsobem předem dohodnutým mezi pořadatelem a útulkem. O předání finanční podpory bude mezi pořadatelem a příslušným útulkem uzavřena písemná darovací smlouva. Útulek má povinnost finanční podporu využít za účelem ochrany zvířat a jejich zdraví.

 

V případě, že budou v příslušném kole nominovány méně než 3 útulky, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí finanční podporu nebo zda akci zruší.

 

V případě, že se ukáže, že útulek, který získal podle těchto pravidel finanční podporu na ni nemá z jakéhokoli důvodu nárok, nebo pokud tento útulek finanční podporu odmítne, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, jak finanční podporu dále použije, např. její přidělení náhradnímu nominovanému útulku.

 

Fotografie mazlíčka:

Finalisté mohou do akce zasílat pouze takové fotografie (dále také jen „díla“), které jsou jejich vlastním výtvorem, resp. fotografií k níž vlastní příslušný útulek autorská práva. Do akce budou zařazeny pouze fotografie, které obsahují výhradně mazlíčka (např. psa, kočku atp.) umístěného v daném útulku, na fotografií nesmí být žádná osoba, a fotografie, které svým obsahem či formou nejsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či oprávněnými zájmy pořadatele a organizátora akce a dalších subjektů na pořádání akce zúčastněných. Finalista prohlašuje že je oprávněn pořídit fotografii daného mazlíčka a disponuje v tomto kontextu veškerými potřebnými souhlasy. Pořadatel si proto zejména vyhrazuje právo nezařadit do akce fotografie obsahující osoby, reklamní předměty, prvky pornografie, rasismu, násilí, prvky ohrožující mravnost, díla nekalosoutěžní, díla v rozporu s právy duševního vlastnictví, díla propagující či jinak znázorňující různé psychotropní a omamné látky, atp. Pořadatel není jakkoli povinen zdůvodňovat svoje rozhodnutí či odpovídat v této souvislosti na dotazy.

 

Fotografie může mít maximální rozměry 2516 x 3543 pixelů a maximální velikost 8 MB. Fotografie musí být ve formátu jpg.

 

Předáním fotografie do akce finalista poskytuje bezplatně společnosti pořadatele akce společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298 nevýhradní licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslané fotografie, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen „licence“). Licenci uděluje finalista v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licenci uděluje finalista zejména na použití fotografie pro účely této akce a dále pro reklamní a obchodní účely společnosti pořadatele a jeho výrobků. Finalista bere na vědomí, že společnost pořadatele akce není povinna tuto licenci využít, je oprávněna toto právo převést na třetí osoby a je oprávněna upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Finalista potvrzuje, že jsem si vědom své plné odpovědnosti vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím fotografie a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Svojí účastí v akci zejména finalista potvrzuje, že do akce zaslané fotografie jsou jeho původním výtvorem, případně, že k fotografii drží příslušná autorská práva v rozsahu stanoveném těmito pravidly tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se finalista zavazuje, že užitím fotografie dle akce nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osobnostní, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním fotografie do akce finalista vypořádal na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že jsem svým konáním finalista porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Finalista bere na vědomí, že je povinen společnosti pořadatele akce uhradit jakoukoli škodu, újmu či jiné náklady v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu v takovém případě zanikne právo na převzetí příslušné finanční podpory a pořadatel rozhodne o jiném užití této finanční podpory.

 

Zasláním fotografie do akce podle těchto pravidel finalista potvrzuje a zavazuje se kdykoliv na základě předchozí žádosti organizátora či společnosti pořadatele akce prokázat písemným čestným prohlášením, že fotografii vytvořil samostatně a/nebo že má příslušná práva poskytovat dalším osobám práva k jeho užití v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

 

Obecné podmínky akce:

 

Osoba, která se zapojí do akce svým komentářem, či hlasem v akci (dále jen „účast v akci“) musí být uživatelem Facebooku a mít po celou dobu konání akce aktivní svůj facebookový účet, zároveň tato osoba musí splňovat veškerá pravidla použití Facebooku (dále a výše jen „uživatel Facebook“). V případě zániku facebookového účtu uživatele Facebook z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může být komentář či hlas uživatele Facebook organizátorem anebo pořadatelem vyloučen z akce.

 

Účast v akci prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena. Účast v akci je dobrovolná. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými uživateli Facebook.

 

Uživatel Facebook je oprávněn v příslušné kole projektu nominovat libovolné množství útulků, v rámci hlasování v příslušném kole je však oprávněn udělit jen jeden hlas. V případě, že uživatel Facebook obejde hlasovací mechaniku, případně se o toto pokusí, může pořadatel případně organizátor rozhodnout o odstranění jeho hlasů z akce.

 

Organizátor a pořadatel mají výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek akce jednotlivými uživateli Facebook. Organizátor a/nebo pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit komentáře či hlasy uživatele Facebook, v případě, že bude mít podezření, že uživatel Facebook svým podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky akce. Toto rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

 

Pořadatel ani organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost sítě Facebook.

 

Účastí v akci vyjadřuje uživatel Facebook svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s akcí, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zkrátit, prodloužit či ji ve výjimečných případech ze závažných důvodů úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků uživatelů Facebook či provozovatelů jednotlivých útulků vůči pořadateli či organizátorovi, a stejně tak bez nároků případně nahradit finanční podporu za jiné formy podpory obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech akce, zrušení akce a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na facebookové stránce.

 

Vymáhání účasti v akci nebo vyplacení peněžité podpory není možné a uživatel Facebook či provozovatel útulku není oprávněn se domáhat jiné podpory, než mu bude poskytnuta. Pořadatel a organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou uživatel Facebook či provozovatel útulku případně utrpí v souvislosti se svou účastí v akci nebo s užíváním získané podpory.

 

Tato akce není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od jakýchkoliv případných závazků vůči účastníkům.

 

Komentář či hlas uživatele Facebook bude z akce vždy vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly.

 

Komentář uživatele Facebook nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat či jakkoliv porušovat dobré mravy. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, třetích osob či chráněná práva aj.

 

Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v akci nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel akce, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na uživateli Facebook.

 

V průběhu soutěže nedochází ze strany pořadatele ani organizátora ke zpracování osobních údajů uživatelů Facebook.

 

Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na facebookové stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto akci a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.

 

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících s akcí je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

 

V Praze dne 14.1.2021

 

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.